Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez Szkołę Podstawową im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego
  z siedzibą w Szelejewie Pierwszym 87, 63-820 Piaski, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, z którym można kontaktować się telefonicznie pod wskazanym nr tel. 65 573 05 18;
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem: zastepcaiod@piaski-wlkp.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, rodzica/opiekuna prawnego) w celu informacji i promocji Szkoły;
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiot prowadzący dziennik elektroniczny, Centrum Usług Wspólnych, podmiot świadczący usługi hostingowe strony internetowej Szkoły, Gminy Piaski oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) oraz zgodnie
  z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych Gminy Piaski;
 6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sytuacji, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne;
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Dane mogą być przekazywane poza EOG
  i do organizacji międzynarodowych przez firmę Microsoft, gdzie uczniowie mają założone konta
  w ramach pakietu Office 365; co jest niezależne od nas. Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft mogą być przechowywane i przetwarzane w rejonie użytkownika, w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym działa firma Microsoft bądź jej spółki zależne, oddziały lub usługodawcy. Firma Microsoft przekazuje dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii do innych krajów. Firma Microsoft przekazują dane do państw, które nie oferują w opinii Komisji Europejskiej odpowiedniego poziomu ochrony danych. Przepisy tych krajów mogą na przykład nie gwarantować użytkownikowi takich samych praw lub może w nich nie być organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną prywatności, który mógłby rozpatrzyć skargi użytkownika