DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolaszelejewo.firehost.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 4. Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia liter,
 • skala szarości,
 • odczytywanie tekstu w obsługiwanych przeglądarkach,

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-03-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej spszelejewo@edu.piaski-wlkp.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: (065) 5730518. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa w Szelejewie, Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski
Szkoła posiada trzy budynki:
1/ Budynek główny szkoły;
2/ Budynek hali środowiskowo-sportowej;
3/ Budynek, w którym znajdują się oddziały przedszkolne.

 1. Opis dostępności wejścia do budynków:
  Budynek główny:
  Główne wejście do budynku znajduje się z poziomu terenu. Zaraz za drzwiami wejściowymi znajdują się schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Istnieje możliwość użycia dzwonka w celu przywołania pracownika.
  Budynek hali środowiskowo-sportowej:
  Budynek hali posiada trzy wejścia, dostępne także dla osób niepełnosprawnych. Do dwóch z nich prowadzą podjazdy dla wózków. Trzecie znajduje się na poziomie terenu, bez schodów, nie wymaga podjazdu.
  Oddziały przedszkolne:
  Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Ograniczona dostępność dzwonka.
 2.  Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
  Budynki nie posiadają wind. Budynek główny jest wielokondygnacyjny – na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
  Budynki hali sportowej oraz oddziałów przedszkolnych są jednokondygnacyjne. W budynku, w którym znajdują się oddziały przedszkolne, ze względu na szerokość korytarza ograniczone jest poruszanie się na wózku inwalidzkim. Jednokondygnacyjność oraz odpowiednio dostosowane korytarze i przejścia w budynku hali sportowej umożliwiają przemieszczanie się w nim na wózkach inwalidzkich. W hali sportowej znajdują się toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych. W pozostałych budynkach brak toalet dostosowanych ze względu na konieczność pokonania schodów (budynek główny) oraz zbyt wąskie przejścia (oddziały przedszkolne). W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Obiekt nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na terenie szkoły, przy hali sportowo-środowiskowej, znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie

Szelejewo Pierwsze 87

63-820 Piaski
adres e-mail: spszelejewo@edu.piaski-wlkp.pl

nr tel.: (065) 5730518

tel/fax: (065)5730780