WARUNKI  UBEZPIECZENIA WARTA

Polisa numer 908575542554 wznowienie do umowy nr 908571173341

ważna od 1.09.2019 do 31.08.2020

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

polegające  na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.

Wariant  I

 • śmierć Ubezpieczonego
 • stały uszczerbek na zdrowiu
 • naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych

Z umowy ubezpieczenia NNW WARTA wypłaca świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 • stałego uszczerbku na zdrowiu
 • naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł – jeśli ubezpieczony przebywał w szpitalu powyżej 7 dni a nie stwierdzono u niego uszczerbku na zdrowiu oraz nie korzystał ze świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy/nauki
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki (zasiłek dzienny) – w wysokości 0,6‰ sumy ubezpieczenia dziennie przez maksymalny okres 90 dni – wypłacany jest:
  • od 1-go dnia niezdolności do pracy/nauki – w przypadku leczenia szpitalnego
  • od 15-go dnia niezdolności do pracy/nauki – w przypadku leczenia ambulatoryjnego
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do wysokości 7% sumy ubezpieczenia – tj. wydatki poniesione na terytorium Polski powstałe z tytułu:
  • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
  • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych)
  • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

Wariant I – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu przez lekarzy WARTY procentowi stałego uszczerbku w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, przy czym dla wymienionych poniżej wybranych urazów, procent uszczerbku na zdrowiu jest stały – określony w OWU i wynosi:

RODZAJ URAZU % stałego uszczerbku na zdrowiu
1.   skręcenie, zwichnięcie kończyny dolnej (z wyłączeniem palców) 2,60%
2.   złamanie kończyny dolnej (z wyłączeniem palców) 3,80%
3.   skręcenie, zwichnięcie kończyny górnej (z wyłączeniem palców) 2,00%
4.   złamanie  kończyny górnej (z wyłączeniem palców) 2,50%
5.   złamanie, skręcenie, zwichnięcie palca/palców (niezależnie od liczby) 1,50%
6.   złamanie nosa 3,50%
7.   złamanie zęba/zębów (niezależnie od liczby) 2,00%
8.   poparzenie (bez względu na obszar i stopień) 2,50%
9.   pogryzienie 2,50%

 

 • Usługi Assistance

świadczenia assistance przysługują każdemu posiadaczowi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków – bez względu na wybrany Wariant ubezpieczenia – za wyjątkiem studentów studiów zaocznych, wieczorowych oraz uczniów szkół wieczorowych i dla dorosłych a także pracowników placówek oświatowych.

Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków:

 

suma ubezpieczenia NNW zakres świadczeń assistance
7 000 – 9 000 zł OPCJA B

 

i obejmuje – w zależności od Opcji:

 

ŚWIADCZENIE: Opcja  B
1.  transport medyczny +
2.  organizacja wizyty u lekarza specjalisty +
3.  wizyta pielęgniarki 3 wizyty
4.  dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego +
5.  opieka domowa po hospitalizacji 48 godz.
6.  konsultacja medyczna +
7.  infolinia medyczna +
8.  wizyta u lekarza psychologa 3 wizyty
9.  korepetycje z wybranych  przedmiotów1) 9 godz. Lekcyjnych
10.             usługi rechabilitacyjne2) 5 godz.
11.             szkolny serwis informacyjno-organizacyjny2) +
12.             wizyta lekarza pierwszego kontaktu3) (2 wizyty)