Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,  informujemy:

1.       Administratorem w podmiocie o nazwie Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego z siedzibą  w Szelejewie Pierwszym 87, 63-820 Piaski jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie , tel.  65 573 05 18;

2.       Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl;

3.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających  z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.       Odbiorcą  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

5.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 , ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;

6.       Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych

b)       żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

–       dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

–       dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)       żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

–       osoby te kwestionują prawidłowość danych

–       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

–       Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

e)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7.       Osoba, której dane dotyczą ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby  dotyczącej narusza przepisy RODO;

8.       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły;

9.       Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.