Szanowni Rodzice.

 Uprzejmie informuję, iż w roku 2015 istnieje możliwość zwrotu kosztu zakupu podręczników szkolnych w formie wyprawki szkolnej. Rządowym programem „Wyprawka szkolna” zostali objęci:

  1. uczniowie klasy III szkoły podstawowej,
  2. uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkoły podstawowej i gimnazjum, skierowani do nauczania specjalnego.

W przypadku uczniów wymienionych w p. 1, pomoc przysługuje osobom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 574 zł netto,

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadkach występowania trudnej sytuacji życiowej lub losowej, np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, przemoc, alkoholizm, bezradność, długotrwała lub ciężka choroba, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, pomocą może być objęte dziecko z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora.

W przypadku uczniów wymienionych w p. 2, pomoc przysługuje po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dofinansowanie przysługuje na zakup podręczników na rok szkolny 2015/2016
 po przedstawieniu dowodów zakupu.

Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie powinny złożyć wnioski do dyrektora szkoły
w terminie do 14 września 2015r. Wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

 Rodziny spełniające kryterium dochodowe:

  • w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o pobieraniu świadczenia zamiast zaświadczenia o dochodach,
  • w wyjątkowych sytuacjach należy przedstawić zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny za rok 2013, a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

Rodziny niespełniające kryterium dochodowego, znajdujące się w trudnej sytuacji:

  • uzasadnienie wniosku

Uczniowie niepełnosprawni:

  • kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pliki do pobrania:


Informacja dla rodziców 2015.doc

Informacja dla rodziców 2015.pdf

wyprawka_2015_wniosek.doc

wyprawka_2015_wniosek.pdf