Od września w Szkole Podstawowej im. Bł.E.Bojanowskiego w Szelejewie rozpoczęto realizację tutoringu. Wcześniej cała kadra pedagogiczna przeszła szereg niezbędnych szkoleń, aby należycie przygotować się do wprowadzenia innowacji pedagogicznej, która ma charakter zmiany metodyczno-organizacyjno-programowej. Jej głównym celem jest wdrożenie w szkole modelu pracy dydaktycznej z zastosowaniem tutoringu szkolnego jako wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia. Zindywidualizowana praca ma służyć wspieraniu każdego ucznia w procesie edukacji. Ma przede wszystkim rozwinąć jego umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz nauczyć sztuki maksymalnego korzystania z własnych predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych. Tutoring pozwala na dostrzeżenie swych mocnych stron oraz na budowanie realistycznej samooceny i poczucia własnej wartości.
Podejmowane działania mają charakter długofalowy i skupiają się na ścisłej współpracy nauczyciela-tutora z uczniem. Opieką tutora objęte są dzieci już od klasy I SP. Tutor regularnie spotyka się ze swymi podopiecznymi 1-2 razy w miesiącu, a raz na dwa miesiące także z rodzicami podopiecznego. We wrześniu pani dyrektor Dorota Dolata spotkała się ze wszystkimi rodzicami, by szczegółowo wyjaśnić im, na czym polega idea tutoringu i jakie korzyści może przynieść. W listopadzie odbyły się już indywidualne tutoriale nauczycieli-tutorów z dziećmi i ich rodzicami. Była to okazja do wyznaczenia sobie wspólnych celów, określenia wspólnej wizji współpracy tak, aby przyniosła ona oczekiwane korzyści w stosunku do dziecka. Nowa forma spotkań z rodzicami spodobała się wszystkim, gdyż stwarza ona nowe możliwości, a przede wszystkim pozwala na budowanie atmosfery zaufania i życzliwości, daje szansę na większe zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kierowaniu karierą edukacyjną ucznia tak, by mógł on odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.
Zbudowanie partnerskiego sojuszu pomiędzy szkołą a rodzicami, ich efektywne współdziałanie ma wspierać indywidualny rozwój ucznia. Oparte na dialogu partnerskie relacje w całej społeczności szkolnej mają prowadzić do ukształtowania w szkole wspólnoty wzajemnie się uczącej . W czerwcu przeprowadzone zostanie pierwsze badanie diagnostyczne, które ma pokazać, jakie korzyści przynosi realizowanie totoringu w szkole.